fbpx

Инвестиционна възможност за фирми и инвеститори – пакетна продажба на 5 горски имота в област Ловеч, община Угърчин/ Investm

  • 32,000лв.
Ловеч, област, гр.Угърчин
Топ Продажби
Инвестиционна възможност за фирми и инвеститори – пакетна продажба на 5 горски имота в област Ловеч, община Угърчин/ Investm
Ловеч, област, гр.Угърчин
  • 32,000лв.

Описание

Инвестиционна възможност за фирми и инвеститори – пакетна продажба на 5 горски имота в област Ловеч, община Угърчин
 
Предлагаме Ви пет изключителни горски имота, които представляват идеална възможност за инвеститори, търсещи сигурно и дългосрочно съхранение на капитала си в земя и гори, както и за фирми, занимаващи се с добив на дървесина и горско стопанство. Продава се както гората, така и земята под нея. С готови документи за бърза сделка, не пропускайте шанса да придобиете тези уникални имоти.
 
Описание на имотите:
 
1. Поземлен имот в с. Сопот, м. УРВАТА
  – Площ: 13097 кв.м
  – Вид гора: Иглолистна
  – Частна собственост
  – Подходящ за: Инвестиция и добив на дървесина.
 
2. Поземлен имот в с. Лисец, м. ПИКЛЬОВЕЦ
  – Площ: 14999 кв.м
  – Вид гора: Друг вид дървопроизводителна гора
  – Частна собственост
  – Подходящ за: Лесовъдни дейности и дългосрочни инвестиции.
 
3. Поземлен имот в с. Лесидрен, м. ШУМАКА
  – Площ: 2998 кв.м
  – Вид гора: Иглолистна
  – Частна собственост
  – Подходящ за: Горско стопанство и екологични проекти.
 
4. Поземлен имот в с. Сопот, м. ГЛИГАНСКО УСОЕ
  – Площ: 15897 кв.м
  – Вид гора: Иглолистна
  – Частна собственост
  – Подходящ за: Добив на дървесина и устойчиво управление на гори.
 
5. Поземлен имот в с. Сопот, м. ФРАТЮВОТО
  – Площ: 4799 кв.м
  – Вид гора: Широколистна
  – Частна собственост
  – Подходящ за: Инвестиции и лесовъдни проекти.
 
Обща цена за всички имоти: 32,500 лева
 
Защо да инвестирате в тези имоти?
– Сигурно съхранение на капитала в земя и гори.
– Дългосрочна възвращаемост чрез устойчиво управление и добив на дървесина.
– Разположени в една от най-красивите и чисти природни области на България.
– Идеални за разнообразни лесовъдни и горски проекти.
 
Предимства за инвеститори и фирми:
– Изграждане на устойчиви горски стопанства с дългосрочен икономически потенциал.
– Възможност за развитие на образователни и научни програми в областта на лесовъдството.
– Създаване на зони за отдих и екотуризъм, привличащи посетители и подпомагащи местната икономика.
– Участие в национални и международни проекти за опазване на околната среда.
 
Свържете се с нас сега на номер +359876806805 и стартирайте Вашия проект за устойчиво управление и развитие на тези гори!
Разполагаме с готови документи за бърза и лесна сделка. Не пропускайте тази възможност!

–––––––––––––

Investment opportunity for companies and investors – package sale of 5 forest properties in Lovech district, Ugarchin municipality

We offer five exceptional forest properties that represent an ideal opportunity for investors looking for secure and long-term storage of their capital in land and forests, as well as for timber and forestry companies. Both the forest and the land under it are for sale. With documents ready for a quick transaction, don’t miss the chance to acquire these unique properties.

Description of the properties:

1. Land property in the village of Sopot, the town of URVATA
 – Area: 13097 sq.m
 – Type of forest: Coniferous
 – Private property
 – Suitable for: Investment and timber extraction.

2. Land property in the village of Lisets, the town of PIKLOVETS
 – Area: 14999 sq.m
 – Forest type: Another type of wood-producing forest
 – Private property
 – Suitable for: Forestry activities and long-term investments.

3. Land property in Lesidren village, Shumaka town
 – Area: 2998 sq.m
 – Type of forest: Coniferous
 – Private property
 – Suitable for: Forestry and environmental projects.

4. Land property in the village of Sopot, the town of GLIGANSKO USOE
 – Area: 15897 sq.m
 – Type of forest: Coniferous
 – Private property
 – Suitable for: Timber harvesting and sustainable forest management.

5. Land property in the village of Sopot, the town of FRATIUVOTO
 – Area: 4799 sq.m
 – Type of forest: Deciduous
 – Private property
 – Suitable for: Investments and forestry projects.

Total price for all properties: BGN 32,500

Why invest in these properties?
– Safe storage of capital in land and forests.
– Long-term returns through sustainable timber management and harvesting.
– Located in one of the most beautiful and clean natural areas of Bulgaria.
– Ideal for a variety of forestry and forestry projects.

Advantages for investors and companies:
– Building sustainable forestry with long-term economic potential.
– Opportunity to develop educational and scientific programs in the field of forestry.
– Creation of recreation and ecotourism areas, attracting visitors and supporting the local economy.
– Participation in national and international projects for environmental protection.

Contact us now at +359876806805 and start your project for the sustainable management and development of these forests! We have ready documents for a quick and easy transaction. Don’t miss this opportunity!

Детайли

  • ID на оферта: 782
  • Цена: 32,000лв.
  • Квадратура: 52 m²
  • Тип имот: Земеделски имот
  • Вид оферта: Продажби
  • Град Ловеч, област
  • Квартал гр.Угърчин

Сравни имотите

Сравни
Мариян Алексиев
  • Мариян Алексиев
МАРИЯН АЛЕКСИЕВ

МАРИЯН АЛЕКСИЕВ

I will be back soon

МАРИЯН АЛЕКСИЕВ
Здравейте,
благодарим, че отделяте време да разгледате предложенията ни и се раздваме, че запознавате с нас. 😊
Готови сме да отговорим на всички въпроси и вярваме, че можем да сме Ви полезни!

Екипът на Мечтан Имот,
Вашият личен консултант!
Свържете се с нас чрез:
chat